Новини

проект „Заедно природата и ние”

Сдружение ГЕУМ в партньорство с кметство Николаевка и клуб по пешеходен туризъм „БГ БАЛКАНИ“, започна изпълнението на Договор № Д 200001014ВН за проект „Заедно природата и ние” – теоретични занимания и изграждане на зона сред природата за практически занимания.

виж повече
БГ Балкани си има уебсайт

БГ Балкани си има уебсайт

Решихме и го направихме! Поискахме да си имаме наше място, в което да сме заедно с вас и да сме ви много полезни!

виж повече
проект „Заедно природата и ние”

      Проектът ще се изпълнява за срок от 3 месеца и  ще обхваща периода от 30.08.2020 г.  до  15.10.2020 г.  Ще се реализира на територията на кметство Николаевка  с финансовата подкрепа на община Варна – програма "Младежки проекти 2020"   в размер на 7944,00 лв. Основна цел на проекта е  създаване на  условия за привличане на повече млади хора към идеята за опазване на околната среда и използване на природните ресурси и алтернативни енергийни източници: слънцето, вятъра и гората като източник на биоенергия.

          В проекта е заложено широко популяризиране на идеята, свързана с опазване на околната среда, зелената политика на Европа и прилагане на европейските добри практики в страната. Целта е да привлечем вниманието на подрастващите към проблемите на околната среда. Въвличайки ги в различни събития и инициативи, ще дадем отговор на техните многобройни въпроси. Чрез методите на неформалното образование и практическо приложение на използването и опазването на природните ресурси ще им помогнем да осъзнаят връзката човек – околна среда. Ще се развива у тях съвременен тип екомислене и екоповедение – адекватни на измененията в климатичните условия и стила на живот.

          Дейностите в проектното предложение включват два модула: изграждане на екобаза и обучение  на участниците.

 В първия модул Изграждане на екобаза участниците ще участват в изграждане на палатковия лагер.  За изграждането и оборудването на лагера е предвидено закупуването на палатки, стелки, спални чували, посуда, лопати, въжета и др. След приключване на проекта, изградената екобаза ще може да се използва за обучение и от други подрастващи.

              Вторият модул Обучението на участниците ще се проведе в изградената екобаза. Предвидени са 8 занимания, включващи използването на природните ресурси  като: използване на билките в природната медицина; алтернативни енергийни източници и умение за изграждане на бивак; изработване на макети за соларни съоръжения и за пречистване на вода; умения за оцеляване в природата и др.  Предвидени са практическите занимания: изработването на макети за соларно съоръжение и съоръжение за пречистване на вода; походи  и събиране на билки; да връзват различни видове възли; правила и поведение при земетресение, пожар и наводнение; да познават някои съзвездия и да се ориентират по тях; определяне на посоките по карта и звездите, работа с компас; да играят право хоро.  Участниците ще се запознаят с историята на населеното място, ще посетят музея, читалището, първото училище във Варненски окръг и местната църква. Ще бъдат раздадени сертификати за преминато обучение.

              В проектното предложение се планира организиране на  две изложби в 2 учебни заведения със снимков материал и изработените макети, отпечатване  и разпространение на флаер за проекта, пресконференция с медиите и анкетиране на участниците в началото и края на обучението. Резултатите от анкетата ще бъдат предоставени на РИО – Варна. Ще се публикуват в медиите,  фейсбук страницата на кметство Николаевка и сайта на  „БГ БАЛКАНИ”.

              Организаторите ще осигурят транспорт, храноден за участниците и помощни материали за обучението и  изработване на макети за соларни съоръжения и за пречистване на вода.

              Предвидено е популяризиране чрез масмедиите и отразяване на информацията. Чрез представяне  на проекта и подкрепата на община Варна пред местната общност, организирането на 2 изложби  и разпространение чрез ДМД при община Варна и РИО – Варна, ще се привлече общественото внимание върху проекта и резултатите от него. Предвижда се разпространението  на мултимедийна презентация  и флаера за проекта по различни младежки форуми в България и чужбина, библиотеки и учебните заведения от гр. Варна.

              Проектът е насочен към учащите – да получат знания за практическото използване на природните ресурси и опазване на  природата и околната среда. Те ще придобият знания свързани с използването на природните ресурси  и алтернативни енергийни източници: използване на слънцето, вятъра и гората като източник на биоенергия. Индикатор за постигнатия резултат ще бъдат попълнените 40 анкети в началото и края на обучението, 1 бр. анализ от анкетите  и проведени 8 бр. лекции. Вторият резултат, който цели проекта, е придобити умения  за изграждане на бивак, изработване на макети за соларни съоръжения и съоръжения за пречистване на вода и практическото им използване, събиране на билки и приложението им с лечебна цел и умения за оцеляване в природата. Като резултат също се цели създаване на екобаза и популяризиране на проекта с подкрепата на община Варна, чрез пубкикации в медиите и интернет пространството, раздаден флаер на проекта, разпространението на мултимедийна презентация  и организирани 2 изложби.